Daftar Karangan Kitab Karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki

Daftar Karangan Kitab Karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki - As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani atau lebih akrab dipanggil dengan sebutan Sayyid Maliki atau Abuya Maliki adalah seorang ulama besar berakidah ahlussunnah waljamaah asal Arab Saudi.  Beliau lahir pada tahun 1365H dan wafat pada 15 Ramadhan 1425 dalam keadaan berpuasa. dari segi nasab beliau sangat mulia karena bersambung langsung kepada Rasulullah SAW.

Beliau Sayyid Maliki adalah ulama besar zaman ini dengan kecerdasan tinggi dan memiliki keluasan ilmu di berbagai bidang agama. dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menuntut ilmu dari berbagai ulama dan universitas salah satunya adalah universitas Al-Azhar Mesir. gelar profesornya menjadi bukti bagaimana Sayyid Maliki memang sangat ahli dalam bidang agama.

Disiplin ilmu yang tinggi dibuktikan dengan hasil karya tulis beliau dalam bentuk buku dan kitab yang membahas hampir semua aspek dan bidang dalam agama. jumlah kitab karangan Sayyid Maliki sangat banyak jumlahnya dan telah tersebar di seluruh penjuru dunia serta telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa termasuk indonesia.

Baca Juga : Surat Al Mulk

Diantara kitab-kitab yang telah beliau karang merupakan kitab-kitab yang di dalamnya berkaitan dengan bidang hadits, musthalah hadits, tarikh/sirah, ushul fiqih, fiqih, ulumul qur'an, tafsir, aqidah, dan masih banyak lagi kitab-kitab lainnya yang belum sempat dipublikasikan. total karya dan karangan kitab Sayyid Maliki mencapai ratusan jumlahnya. Hal ini bukan sesuatu yang mengherangkan untuk seorang ulama yang menguasai banyak disiplin keilmuan seperti beliau.

Nah, dibawah ini kami infokan daftar kumpulan karangan kitab karya Sayyid Muhammad Al Maliki lengkap. so berikut ini judul dan nama nama kitab/buku karya beliau . . .

Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki

Daftar Karangan Kitab Karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki :


Karangan Sayyid Maliki Dalam Bidang Aqidah


- Mafahim Yajib ‘an Tusahhah
- Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nusus
- Al-Tahzir min al-Takfir
- Huwa Allah
- Qul Hazihi Sabeeli
- Sharh ‘Aqidat al-‘Awam


Karya Sayyid Maliki Dalam Bidang Tafsir


- Zubdat al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an
- Wa Huwa bi al-Ufuq al-‘A’la
- Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ulum al-Quran
- Hawl Khasa’is al-Quran


Karangan Sayyid Muhammad Dalam Bidang Hadits


- Al-Manhal al-Latif fi Usul al-Hadith al-Sharif
- Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ilm Mustalah al-Hadith
- Fadl al-Muwatta wa Inayat al-Ummah al-Islamiyyah bihi
- Anwar al-Masalik fi al-Muqaranah bayn Riwayat al-Muwatta lil-Imam Malik


Karya Sayyid Muhammad Almaliki Dalam Bidang Sirah


- Muhammad(Sall Allahu ‘Alayhi Wa Sallam) al-Insan al-Kamil
- Tarikh al-Hawadith wa al-Ahwal al-Nabawiyyah
- ‘Urf al-T ‘arif bi al-Mawlid al-Sharif
- Al-Anwar al-Bahiyyah fi Isra wa M’iraj Khayr al-Bariyyah
- Al-Zakha’ir al-Muhammadiyyah
- Zikriyat wa Munasabat
- Al-Bushra fi Manaqib al-Sayyidah Khadijah al-Kubra


Karya Sayyid Maliki Dalam Bidang Ushul


- Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi Usul al-Fiqh
- Sharh Manzumat al-Waraqat fi Usul al-Fiqh
- Mafhum al-Tatawwur wa al-Tajdid fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah


Karangan Sayyid Muhammad Maliki Dalam Bidang Fiqh


- Al-Risalah al-Islamiyyah Kamaluha wa Khuluduha wa ‘Alamiyyatuha
- Labbayk Allahumma Labbayk
- Al-Ziyarah al-Nabawiyyah bayn al-Shar‘iyyah wa al-Bid‘iyyah
- Shifa’ al-Fu’ad bi Ziyarat Khayr al-‘Ibad
- Hawl al-Ihtifal bi Zikra al-Mawlid al-Nabawi al-Sharif
- Al-Madh al-Nabawi bayn al-Ghuluww wa al-Ijhaf


Karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki Dalam Bidang Tasawwuf


- Shawariq al-Anwar min Ad‘iyat al-Sadah al-Akhyar
- Abwab al-Faraj
- Al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar
- Al-Husun al-Mani‘ah

- Mukhtasar Shawariq al-Anwar

Karya Lainnya


- Fi Rihab al-Bayt al-Haram (Sejarah Makkah)
- Al-Mustashriqun Bayn al-Insaf wa al-'Asabiyyah (Kajian Berkaitan Orientalis)
- Nazrat al-Islam ila al-Riyadah (Sukan dalam Islam)
- Al-Qudwah al-Hasanah fi Manhaj al-Da'wah ila Allah (Teknik Dawah)
- Ma La 'Aynun Ra'at (Butiran Syurga)
- Nizam al-Usrah fi al-Islam (Peraturan Keluarga Islam)
- Al-Muslimun Bayn al-Waqi' wa al-Tajribah (Muslimun, Antara Realiti dan Pengalaman)
- Kashf al-Ghumma (Ganjaran Membantu Muslimin)
- Al-Dawah al-Islahiyyah (Dakwah Pembaharuan)
- Fi Sabil al-Huda wa al-Rashad (Koleksi Ucapan)
- Sharaf al-Ummah al-Islamiyyah (Kemulian Ummah Islamiyyah)
- Usul al-Tarbiyah al-Nabawiyyah (Metodologi Pendidikan Nabawi)
- Nur al-Nibras fi Asanid al-Jadd al-Sayyid Abbas (Kumpulan Ijazah Datuk dia, As-Sayyid Abbas)
- Al-'Uqud al-Lu'luiyyah fi al-Asanid al-Alawiyyah (Kumpulan Ijazah Bapa dia, As-Sayyid Alawi)
- Al-Tali' al-Sa'id al-Muntakhab min al-Musalsalat wa al-Asanid (Kumpulan Ijazah)
- Al-'Iqd al-Farid al-Mukhtasar min al-Athbah wa al-Asanid (Kumpulan Ijazah)

Sekian dari kami mengenai kumpulan kitab karya Sayyid Muhammad Al-Maliki. daftar nama kitab diatas hanyalah sebagian saja dari banyak karangan Sayyid Maliki yang lainnya. semoga ALLAH SWT merahmati beliau atas segala jasa jasa besarnya kepada umat islam. Amiin.

1 Komentar untuk "Daftar Karangan Kitab Karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel